فرآیند مراکس

MEROX PROCESS
در این فرآیند گاز در سه مرحله با سود سوز آور .سود مخلوط با کتالیست مراکس و آب شست و شو داده می شود.برج مراکس از سه قسمت تشکیل شده و حاوی 33 سینی از نوع Valve Tray می باشد.در شکل شماره ی سیزده عملیات فرآیند مراکس را ملاحظه می نمائید.

در مرحله اول که شامل 15 سینی از برج می باشد گاز با سود 10 درصد شست و شوی اولیه (Caustic Pre Wash) داده می شود.به این صورت که مایع سود از پائین برج توسط تلمبه گرفته شده و روی سینی پانزدهم ریخته می شود و گاز را که از پائین به طرف بالا در حرکت است شست و شو می دهد.با این ترتیب گاز طبیعی از بقایای گازهای اسیدی عاری می شود.
گاز سپس به قسمت دوم برج که آن هم شامل 15 سینی است وارد می شود .در این جا سود 20 درصد که مخلوط با کاتالیست مراکس می باشد توسط تلمبه از پائین مخزن سود مجاور برج گرفته و روی سینی 30 می ریزد.با حرکت گاز به طرف بالا و سود و مراکس به طرف پائین گاز از تمام ترکیبات گوگردی و مرکاپتانها عاری شده و این مواد در محلول باقی می مانند.
قسمت سوم برج شامل سه سینی است و هدف از ایجاد آن حذف سود احتمالی از گاز است.در این مرحله گاز با آب- که توسط تلمبه ای به قسمت فوقانی برج ریخته می شود –شست وشو می گردد و سود احتمالی که ممکن است با گاز خارج شود گرفته شده و در نهایت گازهای خارج شده از این برج کاملا شیرین بوده و تنها رطوبت موجود در آن است که می بایست آن را نیز از جریان گاز خارج نمود.

/ 0 نظر / 4 بازدید