شرح فرآیند واحد مراکس نفتا

واحد 300 ( L.S.R.G Merox Unit )

بنزین سبک برای گوگردزدایی توسط پمپ 113 به واحد 300 فرستاده می‌شود. در این واحد عملیات تصفیه بنزین به دو روش انجام می‌شود : روش اول، روش ترش ( Extraction ) نام دارد که در داخل برج 301 یا Extractor انجام می‌گیرد. روش دوم، روش شیرین نام دارد و در داخل برج 310 یا Mixer انجام می‌پذیرد که در مورد این دو روش توضیح خواهیم داد. بنزین سبک ابتدا وارد برج 301 می‌شود. این ظرف محل واکنش کاستیک NaOH با مرکاپتان ( R-SH ) موجود در بنزین می‌باشد. نحوه عمل بدین صورت است که در این ظرف مقداری کاستیک وجود دارد، هنگامیکه بنزین مرکاپتان‌دار وارد این ظرف می‌شود، با کاستیک ترکیب شده و طی یکسری واکنشها، مرکاپتان به دای‌سولفاید ( R-S-S-R ) تبدیل می‌شود. نحوه واکنش به شکل زیر است :
واکنش اول در برج 301 و واکنش دوم در برج 313 انجام می‌گیرد. از قسمت بالای برج 301 ، بنزین خارج می‌گردد و این بنزین به سمت برج 310 ارسال می‌شود. قبل از ورود بنزین به این ظرف، مقدار لازم کاستیک و همچنین هوا به آن تزریق می‌شود و سپس به برج 310 وارد می‌گردد. از برج 310 که کار مخلوط کردن را انجام می‌دهد، بنزین سبک به همراه کاستیک و هوا خارج شده و به برج 311 وارد می‌شود. در قسمت پایین ظرف 311 ، کاستیک که دارای وزن مخصوص بیشتری است، جمع شده و این کاستیک توسط پمپ 303 دوباره به ورودی برج 310 تزریق می‌شود. از بالای ظرف 311 نیز، بنزین سبک خارج شده و این بنزین برای صاف شدن وارد ظرف 312 می‌شود که مملو از شن بوده و بصورت یک ***** شنی عمل می‌کند. بنزین خروجی از این ظرف، تصفیه شده و آماده برای ذخیره است، از اینرو این بنزین توسط پمپ 304 به مخازن ارسال می‌گردد. شکل شماره 10 نمای کلی مسیر بنزین سبک در واحد 300 را نشان می‌دهد.
از قسمت پایین برج 301 ، کاستیک به همراه مقداری دای‌سولفاید خارج شده و به سمت مبدل 301 فرستاده می‌شود. قبل از رسیدن کاستیک به این مبدل، از برج 508 نیز یک خط لوله حاوی کاستیک به آن اضافه شده و سپس به مبدل 301 وارد می‌گردد که در این مبدل بوسیله بخار آب، کاستیک تا دمای 140 درجه فارنهایت گرم می‌شود. به کاستیک گرم شده پس از خروج از این مبدل توسط یک لوله فرعی، هوا تزریق می‌شود تا اکسیژن لازم جهت احیاء مجدد کاستیک فراهم شود و پس از آن کاستیک به همراه هوا وارد برج 313 می‌شود.
این ظرف از تکه‌های حلقوی از جنسی شبیه کربن که به Rashing Ring موسوم هستند، پر شده است که این قطعات جهت زیاد کردن سطح تماس مواد، برای انجام واکنشهای گروه دوم ـ که قبلاً به آن اشاره شد ـ بکار می‌روند. پس از انجام واکنشها، تمامی مواد حاصل شده، از بالای ظرف خارج شده و به ظرف 314 وارد می‌شود. در داخل این ظرف، براساس وزن مخصوص، به ترتیب در پایین ظرف کاستیک، در قسمت میانی دای‌سولفاید و در قسمت بالای این ظرف که بوسیله Rashing Ring های آهنی ( جهت جداسازی بهتر گازها از مایعات ) پر شده است، مقداری گاز که شامل سولفیدهیدروژن، هوا و مقداری گازهای سبک نفتی است، قرار می‌‌گیرد. این مواد گازی شکل، پس از خروج از ظرف 314 و عبور از یک PC که جهت کنترل فشار قرار داده شده است، به دو شاخه تقسیم می‌شود : شاخه اول به کوره هدایت می‌شود تا در آنجا سوخته شده و از آلوده شدن هوا جلوگیری گردد و شاخه دوم به ظرف 309 که Vent Tank نام دارد، هدایت می‌شود. این ظرف نیز مملو از Rashing Ring های آهنی بوده و در مواقع اضطراری کارایی دارد، مثلاً در زمانیکه مسیر کوره به هر دلیل مسدود گردد، از اگزوز بالای این ظرف، گازها مستقیماً به هوای آزاد فرستاده می‌شوند. دای‌سولفاید موجود در ظرف 314 ، در هر نوبتکاری به نفت‌کوره تزریق می‌گردد تا فضای داخل 314 را اشغال نکند و از پایین ظرف 314 نیز، کاستیک احیاء شده جهت استفاده مجدد به پمپهای 301 و 302 ارسال شده، که از طریق این پمپها به برجهای 301 و 508 هدایت می‌گردد.

__________________
ای آفتاب ای آفتاب:
بر گل خشکیده ای دیگر متاب!
/ 0 نظر / 14 بازدید