سایت های مهندسی شیمی

 

 بازگشت به صفحه اصلی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/organic.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی آلی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/inorganic.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی معدنی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/physical.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی فیزیک که بر حسب نام ناشر مرتب شده است

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/alpha.html

پایگاه جامعی ازمجلات شیمی فیزیک که بر حسب الفبا مرتب گردیده است

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/comp.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش محاسبه

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/biological.html

پایگاه جامعی از مجلات زیست شیمی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/tech.html

پایگاه جامعی ازمجلات مهندسی شیمی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/environ.html

پایگاه جامعی ازمجلات رشته شیمی گرایش محیط زیست و کشاورزی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/analytical.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش تجزیه

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/material.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش مواد

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/general.html

پایگاه جامعی از مجلات رشته شیمی گرایش عمومی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/people/

شیمیدانان کشورکانادا و ایالت متحده امریکا که برحسب نام سازمان و نام اشخاص مرتب شده اند

#LSoc>http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/society.html#LSoc

انجمنها وجوامع شیمیایی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/data.html

پایگاههای اطلاعاتی، سازمانها، آدرس پست الترونیکی گروههای بحث و گروههای خبری و ...

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/index/sites/www/

لیستی از پیوندهای شیمیایی در اینترنت، تقسیم بندی بر اساس قاره

http://www.indiana.edu/~cheminfo/slaind98.html

معرفی برخی سایتهای مربوط به رشته شیمی

http://chemed.tamu.edu/inquiry698/linksto.htm

معرفی برخی از سایتهای مربوط به شیمی

http://uwadmnweb.uwyo.edu/Chemistry/News/chem_sites.htm

برخی از سایتهای مفید شیمیایی

http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/organic.htm

سایتهای شیمی آلی

http://www.chemhelper.com/recfunsites.html

برخی سایتهای جالب در شیمی آلی

http://www.public.iastate.edu/~acslocal/Interesting_Chem_Sites.html

برخی سایتهای جذاب راجع به شیمی

http://tccc.iesl.forth.gr/chemistry/academic_sites.html

برخی از سایتهای دانشگاهی مربوط به شیمی

http://people.morehead-st.edu/fs/h.hedgec/sciteach.html

وب سایتهای آموزشی شیمی

http://www.rsc.org/

اخبار، انتشارات، کنفرانسها،آموزش، تولیدات و معرفی برخی سایتها راجع به شیمی

http://www.chemie.de/?language=e

یکی از بهترین سایتها دارای 774 لینک به جوامع شیمیایی، کتابها،مجلات، نرم افزارها،مشاغل و ... راجع بهشیمی

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/home.html

انجمن شیمی آمریکا

http://chemistry.about.com/index.htm?once=true&

اخبار، مقالات خبری، سایتهای مرتبط، مطالب آموزشی، جدولهای تناوبی و ... راجع  به شیمی

http://chemistry.about.com/c/ec/1.htm

با عضویت در این قسمت سایت می توانید بازیها و مطالب مربوط به شیمی برای کودکان را دریافت و یه سایتهای مرتبط دسترسی پیدا کنید

http://www.chemweb.com/

در این سایت برای شما امکان جستجو در کتابها، مجلات، اخبار، نرم افزارها، پایگاههای اطلاعاتی، مشاغل و ... وجود دارد

http://www.chemie.de/index.php3?language=e

یک شاهراه الکترونیک از منابع مختلف موجود در وب برای شیمیدانان

http://www.chemdex.org/

/ 0 نظر / 5 بازدید