گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

صفحه اصلی

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 را از لینک های زیر استفاده کنید

سری اول:

آونگ ساده و کج هویگنس
چگالی
حرکت در صفحه
میز نیرو

سری دوم:

ظرفیت گرمایی گرماسنج
ظرفیت گرمایی ویژه فلزات
گرمای نهان تبخیر آب
تعیین y رابطه ی گرما و کار با روش الکتریسیته
انبساط طولی اجسام جامد
به هم بستن فنر ها
سقوط آزاد
تجزیه نیرو
اصطکاک
برآیند نیرو

سری سوم:

دوران جسم صلب
گرما سنجی
قانون هوک و آونگ ساده
حرکت پرتابی
ضریب انبساط طولی

سری چهارم:

اندازه گیری ( ریز سنج - کولیس - گوی سنج )
آونگ ساده و مرکب ( کاتر )
به هم بندی فنر ها
اصطکاک
حرکت نوسانی فنر
حرکت پرتابی
قانون هوک
میز نیرو
قانون نیوتن ( ماشین آتوود )
سقوط آزاد

سری پنجم:

آونگ ساده
حرکت پرتابی
سقوط آزاد
تعیین حجم با کولیس

سری ششم:

اندازه گیری ارزش آبی کالری متر
اندازه گیری چگالی جامدات
اندازه گیری شتاب ثقل با آونگ
اندازه گیری شتاب ثقل با سقوط آزاد
کولیس و ریز سنج
قانون بویل ماریوت
حرکت پرتابه
معادل مکانیکی حرارت ( عدد ژول )
تعیین چگالی مایعات
تعیین گرمای نهان ذوب یخ
تعیین گرمای ویژه فلزات
تعیین سختی فنر
ضریب انبساط خطی

 

  منبع:  www.gozareshha.blogfa.com                                                                        

/ 0 نظر / 7 بازدید